Πίσω στις υπηρεσίες

Ρύζι

Η ψηφιακή καταγραφή του στρες αζώτου με τηλεπισκοπικά μέσα είναι απαραίτητη ώστε να μην υπερλιπαίνει ο παραγωγός με άζωτο, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το κόστος παραγωγής και ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας με νιτρικά. Επίσης είναι γνωστό ότι ο σημαντικότερος παράγοντας που ευνοεί την εξάπλωση της πυρικουλάριας είναι η υπερβολική αζωτούχος λίπανση.

Η υπερβολική διαθεσιμότητα αζώτου στο ρύζι μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ψιλόλιγνων φυτών τα οποία είναι πιθανόν να πλαγιάσουν και να δημιουργήσουν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη της ασθένειας λόγω κακού αερισμού. Ο ακριβής προσδιορισμός των αναγκών της καλλιέργειας σε άζωτο είναι απαραίτητος για την ορθολογική λίπανση της καλλιέργειας.

Η πολυφασματική τηλεπισκόπηση υψηλής ανάλυσης έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει τη φυσιολογική κατάσταση του φυτού και να συστήσει πόσο επιπλέον άζωτο θα πρέπει να προστεθεί για να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση χωρίς να δοθεί στην καλλιέργεια περίσσεια αζώτου 

Για περισσότερα για τις υπηρεσίες μας στο ρύζι ακουλουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

Γεωργία Ακριβείας στην ορυζοκαλλιέργεια