Πίσω στα έργα

Αποτελεσματική διαχείριση της Βερτισιλλίωσης σε ελαιώνες

Τι είναι η βερτισιλλίωση;
Αποτελεί το μεγαλύτερο μυκητολογικό πρόβλημα της ελαιοκαλλιέργειας. Συντελεί στη σοβαρή μείωση της παραγωγικότητας, στην καταστροφή του φυτικού κεφαλαίου και στην υποβάθμιση των εδαφών. Προσβάλει ιδίως τις επιτραπέζιες ποικιλίες (αρδευόμενες καλλιέργειες) και εντοπίζεται κυρίως στη Χαλκιδική, Μαγνησία, Φθιώτιδα, Φωκίδα και Αιτωλοακαρνανία. Διασπείρεται μέσω του εδάφους προσβάλλοντας τα δέντρα από τη ρίζα. Προκαλεί απόφραξη των αγγείων, με αποτέλεσμα την ημιπληγία, αποπληξία και νέκρωση των δέντρων. Ο μύκητας μπορεί να παραμείνει στο έδαφος απουσία ξενιστή πολλά χρόνια καθιστώντας τα εδάφη ακατάλληλα για καλλιέργεια. Τα μυκητολογικά σκευάσματα δεν είναι αποτελεσματικά.

Τι μπορεί να κάνει η Οικοανάπτυξη;

Έγκαιρη Διάγνωση – Εντοπισμός – Χωροθέτηση της ασθένειας με τη χρήση εναέριων πολυφασματικών εικόνων

Η Οικοανάπτυξη έχει αναπτύξει ένα διαγνωστικό εργαλείο για την έγκαιρη επισήμανση των συμπτωμάτων του βερτισιλλίου στην ελιά καθώς και των δέντρων που έχουν προσβληθεί χωρίς να εμφανίζουν συμπτώματα (αρχικό στάδιο προσβολής ή άδηλο stress) και παρέχουμε ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής διαχείρισης, επεμβάσεων και καλλιεργητικών πρακτικών. Χρησιμοποιώντας τηλεπισκοπικές ψηφιακές απεικονίσεις από μη επανδρωμένα πτητικά μέσα, παρέχεται η δυνατότητα επισήμανσης των προσβεβλημένων δέντρων σε στάδια προσβολής που δεν είναι ορατά με το μάτι ώστε να μπορεί να γίνει έγκαιρη διαχείριση του μύκητα, και παράλληλα δίνεται μια "συνταγή" (σύσταση) για την αντιμετώπιση της ασθένειας ώστε να καταστεί διαχειρίσιμη και να αποτραπεί η μείωση της απόδοσης του ελαιώνα.

Περιγραφή προσφερόμενων υπηρεσιών

  • Αξιολόγηση των προσβεβλημένων δέντρων και εντοπισμός των άδηλων σταδίων της προσβολής με τη χρήση πολυφασματικών εικόνων και ειδικών αλγορίθμων
  • Κατασκευή χαρτών επικινδυνότητας και σύνδεση τους με βάση δεδομένων, στην οποία θα καταγράφεται η εξέλιξη της ασθένειας καθώς και οι καλλιεργητικές φροντίδες αποκατάστασης των δέντρων.
  • Πρόβλεψη οικονομικής ζημιάς και εκτίμηση κόστους αποκατάστασης
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη λήψη των κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων αποκατάστασης

 Αποτύπωση προσβεβλημένου ελαιώνα με οπτικό και πολυφασματικό αισθητήρα

Χαρτογράφηση ελαιώνων από τον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής με χαρακτηριστικά κενά από προσβολές βερτισιλλίου


Εξαγωγή Δείκτη NDVI

Εξαγωγή Δείκτη Καροτενοειδών


Εκτίμηση προσβολής ανά δέντρο. Τα επίπεδα προσβολής από βερτισίλλιο υπολογίζονται με βάση στατιστικές μεθόδους επεξεργασίας των επιμέρους δεικτών